ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ labsociety.com ดำเนินการในนาม บริษัท เอ็น. ดับเบิลยู. ไฟน์เนสท์ โพรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินกิจการตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 999 อาคารเกษร ชั้น 5 ยูนิต 5บี-1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ใช้บริการ หรือ ลูกค้า ผู้เข้าใช้บริการร้านค้าออนไลน์ ผ่านทาง lab-society.com หรือ URL ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ ตกลงและยอมรับว่าได้ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  1. ผู้ใช้บริการมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้วในขณะที่ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย
  2. ผู้ใช้บริการรับทราบดีว่า ร้านค้าออนไลน์ของทางบริษัทฯเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้า มีระบบตระกร้าสินค้า และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสินค้า ค่าจัดส่งสินค้า รายการส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นต้น
  3. เมื่อผู้ใช้บริการทำการตกลงซื้อสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บเงินทันที และถือว่านิติกรรมการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว และทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ตามกำหนด ตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
  4. เมื่อผู้ใช้บริการตกลงซื้อสินค้า ถือว่าผู้ใช้บริการพอใจกับสินค้า และราคาสินค้าตามที่ปรากฏในขณะทำคำสั่งซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการไม่อาจนำราคาขึ้นเป็นข้อโต้แย้งในการยกเลิก เปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้
  5. สินค้าที่ซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ เว้นแต่ สินค้าได้รับความเสียหายซึ่งเห็นได้โดยสภาพภายนอก และลูกค้ายังไม่แกะบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งทางบริษัทฯจะประสานงานให้ทางบริษัทขนส่งดำเนินการรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
  6. การเข้าใช้งานร้านค้าออนไลน์ ทางบริษัทฯมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว
  7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น กรณีที่ฝ่ายเทคนิคพิจารณาว่าการใช้งานไม่เหมาะสม หรือ อาจเป็นภัยคุกคามต่อผู้ใช้อื่น ข้อมูลของบริษัทฯ หรือความปลอดภัยของระบบออนไลน์ และข้อมูลต่างๆ